TÜZÜK

KURULUŞ, AD VE MERKEZİ

Madde 1 –

Kadın Araştırmaları Derneği adı altında bir dernek kurulmuştur.

Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

DERNEĞİN AMACI

Madde 2 –

Derneğin amacı eğitim, kültür, hukuk, siyaset ve sağlık alanlarında kadınlara ilişkin bilimsel araştırma ve kültürel programlar hazırlamak; Atatürk İlke ve Devrimleri ile kazanılmış olan hakları korumak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda yurt çapında eğitim yapılmasına çalışmaktır.

AMACA ULAŞMAK İÇIN YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Dernek, yukarda belirtilen amaca ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Kadınların eğitim, kültür, sağlık, ekonomi ve siyaset alanlarındaki çeşitli sorunlarına ilişkin temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak; Sosyal bilimcilerin yöntemlerini bu alanlarda uygulayarak çeşitli araştırma projelerine yardımcı olmak; Gerekli olan her türlü bilgi, belge ve yayınları sağlamak; çalışmalarını duyurmak için ve amaçları doğrultusunda dergi, kitap ve bülten çıkarmak;
b) Amacına uygun sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek;
c) Amacına uygun kurs, seminer, konferans, panel, açık oturum ve benzeri toplantılar yapmak;
d) Kadın sorunları, özellikle kadınların ve kız çocukların eğitimi konusunda Üniversiteler, Milli Eğitim bakanlığı, Kültür Bakanlığı, kamu kuruluşları ve aynı amacı güden derneklerle işbirliği yapmak;
e) Kadına ilişkin yerleşik önyargı, yanlış bilgi ve kanıları Silmeye ya da düzeltmeye çalışmak;
f) Sosyal yardımlar yapmak;
g) Gerekli izinler alınmak koşulu ile yardım toplamak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek;
h) Üyeler arasında yemekli, toplantı, konser, balo, tiyatro, sergi, gezi etkinlikleri düzenlemek;
i) Uluslararası etkinlikte bulunmak, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje temelinde ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak;
j) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve yasalarca yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amaç için platformlar oluşturmak;
k) Dernek etkinlikleri için ihtiyaç duyulan taşınır-taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek;

KURUCU ÜYELER

Madde 3 –

Dernek kurucularının ad ve soy adları, meslek veya sanatları, ikametgahları ve tabiyetleri aşağıda belirtilmiştir:

1.Gülsevil Erdem – Hukukçu – T.C.
Koza Evleri 3/28 Konaklar Mah. 4.Levent – İstanbul

2.Sibel Asna – Halkla İlişkiler – T.C.
Vali Konağı Cad. No:31/7 Nişantaşı – İstanbul

3.Türkan Saylan – Prof. Dr. – T.C.
Beyazgül Cad. No:67 Arnavutköy – İstanbul

4.Aysel Çelikel – Prof. Dr. – T.C.
Çilekli Cad. No.8 3.Levent – İstanbul

5.Birnur Özümert – Em.Banka Md. – T.C.
Bağdat Cad. Çınarlı Sok. No:7/13 Suadiye – İstanbul

6.Necla Arat – Prof. Dr. – T.C.
Kuşkonmaz Sok. No:5/8 Yeşilyurt – İstanbul

7.Taylan Keser – Ev Kadını – T.C.
Ihlamur Yolu, Cihan Palas Apt. 9/6 Teşvikiye – İstanbul

8.Tuna Erdem – Gazeteci – T.C.
Yeşilkır Sok. Reha Apt. No:14/5 Feneryolu – İstanbul

DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 4 –

Fiili ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin derneğe üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir.

Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile başvuruları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 5 –

Her üye, yazılı olarak bildirme koşulu ile dernekten çıkma Hakkına sahiptir. istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜVELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 6 –

Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden ötürü çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı yönetim kurulunca silinir. Üyelik aidatını yazılı bildirime rağmen bir (1) yıl boyunca ödemeyenler, üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye kayıt defterinden de silinir. Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır.

DERNEĞIN ORGANLARI

Madde 7 –

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

GENEL KURULUN KURULUŞU, GENEL KURUL TOPLANTILARI

GENEL KURULUN KURULUŞU

Madde 8 –

Dernek Genel Kurulu Derneğe kayıtlı asıl üyelerden oluşur. Dernek Genel Kuruluna katılma hakkı olanların Genel Kurula katılmadan önce aidatlarını ödemeleri gerekir.

GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI

Madde 9 –

Genel Kurul üç (3) yılda bir Kasım ayında olağan toplantı yapar. Yönetim ve Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 10 –

Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre, Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı olan üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında, Başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

Madde 11 –

Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 12 –

Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısının bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim kurulunun üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 13 –

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantıya gelen üyelerin resmi kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulu üyelerince düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman seçilerek Divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde l4 –

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür, Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE BİÇİMLERİ

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15 – Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a) Dernek organlarını seçmek,
b) Dernek Tüzüğünü değiştirmek,
c) Yönetim Kurulu ve Denetim kurulunun raporların görüşmek, Yönetim kurulunu aklamak,
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, malların devredilmesi ve bağışlanması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,
f) Derneğin federasyon veya platformlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
g) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması,
h) Derneğin feshedilmesine karar vermek,
i) Yıllık aidat miktarını tespit etmek,
j) Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,
k) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE BİÇİMLERİ

Madde 16 –

Genel kurulda aksine karar alınmazsa yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin seçilmeleri gizli oyla belirlenir. Diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri, kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU

Madde 17 –

Yönetim kurulu dokuz asil ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Görev süresi üç yıldır. Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18 – Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıdadır.

a) Derneği yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek ve bu konuda kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel kurula sunmak,

c) Türk vatandaşı olmayanların derneğe kabulü halinde Bunları on gün içinde mahallin en büyük mülkiye amirliğine bildirmek,

d) Dernek adına çalıştırılacak personeli atamak, sözleşme yapmak, gerektiğinde işine son vermek,

e) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak

f) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 19 –

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunuşu ile en az ayda bir kez Dernek merkezinde önceden kararlaştırılacak gün ve saatte çağrısız olarak toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ve yılda toplam altı toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır.

DENETLEME KURULU

Madde 20 –

Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde belirlenen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim kuruluna ve toplandığında Genel kurula sunar.

BAŞKA ORGANLAR

Madde 21 –

Dernekte başka organlar da kurulabilir. Ancak bu Organlara Genel kurul ve Denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 22 –

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve Denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına Seçilen asil ve yedek üyeleri içeren “Sonuç Bildirimi” ve ekleri dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul sonuç bildirimine (1) Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul Tutanağı örneği (2) Tüzük değişikliği yapılmışsa Tüzüğün değişen Maddelerinin yeni ve eski şekli ile Dernek Tüzüğünün Son şeklinin her sayfasının yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

ŞUBE

Madde 23 –

Derneğin şubesi yoktur.

YILLIK AİDAT MİKTARI

Madde 24 –

Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat aylık 10.-TL (OrıTürkLirası), olmak üzere yıllık 120.-TL (YüzTürkLirası)’dir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 25 –

Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve dernek Tüzüğüne göre Denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Derneğin amacı doğrultusunda bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçeyle konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi için, Denetleme kurulunun en geç yılda bir kez Dernek denetimini gerçekleştirmesi gerekir.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 26 –

Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konularak Tüzük değiştirilebilir. Toplantının başlayabilmesi için Genel kurulun yapılmasındaki yeterli çoğunluk aranır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile yapılır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 27 – Derneğin gelir kaynakları:

(1) Üye aidatları

(2) Dernekçe düzenlenen tiyatro, balo, kermes, konferans ve yayınlar gibi etkinliklerden sağlanan gelirler,

(3) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

(4) Bağışlar ve yardımlar,

(5) Yardım toplamaya ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur. Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’de belirtilen) “Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 28- Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar :

(1) Üye Kayıt Defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, Derneğe giriş ve çıkış tarihleri, ödedikleri giriş ve Yıllık aidat miktarları bu deftere yazılır.

(2) Karar Defteri : Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

(3) Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evrak tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. Elektronik posta ile gelen ve giden evraklar çıktıları alınmak şekliyle saklanır.

(4) İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
(5) Demirbaş Defteri Derneğe ait demirbaşlar bu deftere İşlenir. Kullanım sürelerini dolduranlar kayıttan düşürülür.
Bu defterlerin Noterden tasdikli olması zorunludur. Defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 29 –

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de Örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

YETKİ BELGESİ

Madde 30 –

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi ya da kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imza ve fotoğraflarını içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak Düzenlenerek dernek yönetim kurulu başkanınca Onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim kurulu başkanınca on beş gün içerisinde Dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir Tahsil etmeye başlayabilirler.

DERNEK PARASININ SAKLANMASI

Madde 31 –

Derneğin para veya para hükmündeki evrakı dernek Merkezindeki kasa veya kasa gibi bir yerde saklanır. Ancak bu yerde saklanacak nakdi para miktarı 1000 (Bin) TL’yi geçemez. Derneğin bu miktarı geçen nakit parası, yönetim kurulunca kararlaştırılacak ve Dernek adına açılacak bir banka hesabına yatırılır. 10.000.- (Onbin) TL’yi aşan tüm harcamalar veya Bankadan para çekme işlemi Başkan ve Saymanın ortak imzası ile olur. Bu miktarın altındaki harcamalar, Başkan veya Sayman tarafından tek imza ile harcama belgesi karşılığında yapılabilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 32 –

Bu Tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki Hükümleri uygulanır.